Bevezető | A magyar népzene | Magyar népdalstílusok | Népzenei dialektusok | Magyarországi népdalkutatás | Népzenei kiadványok

Ajánlat a magyar népdalközlésekből

E lista a magyar népzenei publikációk azon részéből válogat, amelyek kottás népzenei anyagokat is tartalmaznak. Az összeállítás kiegészítését és ellenőrzését Vavrinecz András végezte el.

Ádám Jenő - Kodály Zoltán:

Énekes könyv I-VIII. (Bp. 1948)

Ág Tibor:

Népzenegyűjtés a Csallóközben in: Múzeumi Hiradó X. évf (Dunaszerdahely 1986)

Édesanyám rózsafája (Bratislava 1974)

Vétessék ki szóló szívem - Szlovákiai magyar népballadák (Bp. 1979)

Albert Ernő - Faragó József:

Háromszéki népballadák (Bukarest 1973)

Almási István:

Dalosfüzet (Bukarest 1971)

Tavaszi szél vizet áraszt (Bukarest 1972)

Futásfalvi népdalok (Sepsiszentgyörgy 1973)

Szilágysági magyar népzene (Bukarest 1979)

Kocsis Lajos századeleji gyűjtése (Bukarest 1980)

Almási István - Olasz Katalin:

Magyargyerőmonostori népköltészet (Bukarest 1969)

Bálint Sándor :

Szeged népe - Új gyűjtés I. (Szeged 1933)

Balásy Dénes:

Régi székely nóták és táncok in: Ethnographia 21 (Bp. 1910), 296. old.

Balla Péter:

Népzenei gyűjtés a bukovinai magyar falvakban (Bp. 1936) [Különnyomat az Ethnographia - Népélet 1935. 1-4. számából]

Kis magyar daloskönyv (Párkány 1939)

A magyar népdal kis tükre (Bp. é. n.)

Dalolj velünk! - Északmagyarországi népdalok (Bp. 1956)

Balogh Dezső:

Szilágysági népdalcsokor (Zilah 1973)

Bandi Dezső:

Tiszta búzából - Nyárádköszvényesi népdalok (Marosvásárhely 1970)

A falu nótája. - Marosmagyarói népdalok (Marosvásárhely 1970)

Szerelem, szerelem - Backamadarasi népdalok (Marosvásárhely 1970)

Barsi Ernő:

Erdő, mező (Győr é. n.)

Bartók gyűjtötte népdalok a mai Jobáházán (Győr é. n.)

Daloló Rábaköz (Győr 1970)

Daloló Szigetköz (Győr 1971)

Daloló Rábaköz II. (Csorna-Győr 1983)

Az alsóőri Lisztné, Ferber Mária és dalkincse (Győr 1992)

A zene egy sályi pásztor életében (Bp. 1984)

Megérett, megérett Écs hegyén a szőlő - Népdalok és mondókák Écsről (Győr 1985)

Bartalus István:

Magyar népdalok. Egyetemes gyűjtemény I-VII. (Bp. 1873-1896)

Bartha Dénes:

A XVIII. század magyar dallamai (Bp. 1935)

Magyar népzenei gramofonfelvételek I. - Dunántúli dallamok [magyarázó füzet Bartók és Kodály lejegyzéseivel] (Bp. 1937)

Bartók Béla:

A magyar népdal (Bp. 1924)

Összegyűjtött Írásai I. Közreadja: Szőllősy András (Bp. 1967)

Magyar Népdalok (Egyetemes Gyűjtemény) I. Közreadja: Kovács Sándor és Sebő Ferenc (Bp. 1991)

Bartók Béla - Kodály Zoltán:

Erdélyi magyarság. Népdalok (Bp. 1921) [Reprint: Bp. 1987]

Bencze Lászlóné - Szűcs Sándor:

A ladányi torony tetejébe... - Hortobágyi és sárréti népdalok (Püspökladány 1974)

Bihari népdalgyűjtés (Berettyóujfalu 1978)

Benczédi Huba:

Kézdiszentléleki népdalok (Sepsiszentgyörgy 1970)

Bereczky Sándor - Szigethy Béla - Szőllösy András:

A mi dalaink (Kolozsvár 1936)

Bereczkcy János:

Ó, szép fényes hajnalcsillag - magyar népi karácsonyi énekek (Bp. 1983)

Bereczky János - Domokos Mária - Paksa Katalin:

Magyar-román kapcsolatok Bartók román gyűjtésében in : Népzene és zenetörténet IV. Szerk: Vargyas Lajos (Bp. 1982)

Bereczky János - Domokos Mária - Olsvai Imre - Paksa Katalin - Szalai Olga:

Kodály népdalfeldolgozásainak dallam- és szövegforrásai (Bp. 1984)

Béres Katalin.

Szőkefalvi nóták in: Művelődlés 10. (Bukarest 1971)

Berze Nagy János:

Baranyai magyar néphagyományok I-III. (Pécs 1937-1940)

Békefi Antal:

A bakonyi szegényember dalai (Bp. 1966)

Vasi népdalok (Szombathely 1976)

Bakonyi népdalok - 2. bővített kiadás (Veszprém 1977)

Bodza Klára - Paksa Katalin:

Magyar népi énekiskola I. [hangzó melléklettel (Bp. 1992)

Borsai Ilona

Népi gyermekjátékok, mondókák in: Dobszáy László: A magyar dal könyve (Bp. 1984)

Borsai Ilona - Nagy Miklós:

Eger környéki népdalok (Bp. 1981)

Bura László:

Szatmári népballadák (Bukarest 1978)

Burány Béla:

Hej, széna, széna - 120 vajdasági magyar gyermekjátékdal (Zenta, 1973)

Hallottátok-e híret? - Pásztordalok, rabénekek, balladák (Szabadka, 1977)

Burány Béla - Fábri Jenő - Tripolszky Géza:

Száraz kútgém, üres válú - Juhásznóták, betyárdalok, balladák Zentán és vidékén (Zenta 1966)

Kék szivárvány koszorúzza az eget - 142 népdal Zentán és vidékén (Zenta 1969)

Burány Béla - Fábri Jenő - Tripolszky Géza - Bodor Géza:

Rukkolnak a szép Zentai legények - 99 katonadal Zentán és vidékén (Zenta 1971)

C. Nagy Béla:

Magyar népzene [főiskolai jegyzet példatárral] (Bp. 1972)

C. Nagy Béla - Sztareczky Zoltán:

A cekeházi Sivák család népdalmnűvészete (Miskolc 1972)

Csanádi Imre - Vargyas Lajos:

Röpülj páva, röpülj - magyar népballadák és balladás dalok (Bp. 1954)

Cserey József:

Kalocsai kertek alatt - 130 népdal (Kalocsa 1964)

Kalocsai kertek alatt - 150 népdal (Kalocsa 1976)

Cziberéné Szitó Mária:

Sej, Szada falu... - Néprajzi olvasókönyv (Szada 1987)

Dancs Lajos:

Gilicemadár - 100 népdal Szabolcs-Szatmárból (Nyíregyháza 1976)

Édesanyám rózsafája - Népdalok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéböl (Nyíregyháza 1993)

Domokos Pál Péter:

Mert akkor az idő napkeletre fordul - Ötven csángómagyar népdal (Kolozsvár 1940)

A moldvai magyarság 3. kiadás (Kolozsvár 1941)

Hangszeres magyar tánczene a XVIII. században (Bp. 1978)

"...édes Hazámnak akartam szolgálni." [A Kájoni János féle "Canti­onale atholicum" dallamainak rekonstrukciójával] (Bp. 1979)

Bartók Béla kapcsolata a moldvai csángómagyarokkal [A Patria lemezekre fölvett moldvai és Csík megyei dallamok lejegyzéseivel] (Bp.1981)

Domokos Pál Péter - Rajeczky Benjamin:

A csángó népzene I-II-III. (Bp. 1956-1961-1991)

Dobszay László:

A siratóstílus dallamköre zenetörténetünkben és népzenénkben (Bp. 1983)

A magyar dal könyve (Bp. 1984)

Magyar zenetörténet (Bp. 1984)

Dobszay Lcíszló - Szendrei Janka:

A magyar népdaltípusok katalógusa - stílusok szerint rendezve - I. (Bp. 1988)

Ecsedi István - Bodnár Lajos:

Hortobágyi betyár- és pásztornóták (Debrecen 1927)

Együd Árpád :

Somogyi népköltészet- Somogy néprajza I. Szerk: Bakay Kornél, zenei szerkesztő: Olsvai Imre (Kaposvár 1975)

Kaposváron megverték a rézdobot - 100 somogyi népdal (Kaposvár 1981)

Eredics Gábor (sorozatszerk.):

NÉPZENEI FÜZETEK [(Hangszeres zenék, hangzó melléklettel !]:

Juhász Zoltán: Furulyaiskola II-IV (Bp. 1989-1992)

Juhász Zoltán: Kukucska Ernő, nógrádi dudás és furulyás hagyaté­ka (Bp. 1994)

Nesztor Iván: Gyimesi furulyamuzsika I . (Bp. 1993)

Nesztor Iván: Harmatos a borostyánfa levele - Észak-Mezőségi népdalok (Bp. 1994)

Virágvölgyi Márta: Gyimesi népzene I-II. - (Debrecen 1989)

Virágvölgyi Márta: Bonchidai népzene I. [Árendcís Péter és Havasréti Pál brácsa - bőgő mellékletével] (Székesfehérvár 1991 )

Virágvölgyi Márta: Kalotaszegi legényesek - Magyarlóna [Mester László, Árendás Péter és Doór Róbert brácsa - bőgő mellékletével] (Bp. 1993)

Virágvölgyi Márta - Vavrinecz András: Szatmári népzene I-II. (Bp. 1992)

Vavrinecz András: Vajdaszentiványi népzene I. [Árendás Péter és Kozma Gyula brácsa-bőgő mellékletével] (Bp. 1992-1993)

Varsányi Ildikó: Gömöri népzene (Bp. 1994)

Fajcsák Attila:

Rózsa nyűik - Ötven felnémeti népdal (Eger 1983)

Ködellik a Mátra - 90 népdal Heves megyéből (Eger 1983)

Fasang Árpád (szerk.):

Bartók Béla békésmegyei gyűjtései - 260 népdal (Sarkad 1981)

Fehér Zoltán - Fehér Anikó:

Bátya népzenéje (Kecskemét 1993)

Gulyás Éva - Szabó Láíszló:

Túl a Tiszán a szendrei határban... - Népballadák és históriás énekek Szolnok megyéből (Szolnok 1975)

Gy. Körmendi Mária:

Elindultunk idegenbe - Amerikai magyar munkásdalok (Bp. 1965)

Halmos István:

A zene Kérsemjénben (Bp. 1959)

Szatmármegyei népdalok in: Népzene és zenetörténet ll. (Bp. 1974), 203. old.

Vas megye népzenei hagyományai

Rétköz népzenéje

Halmos István-Láínyi Ágoston-Nagy Judit:

Rétköz táncai és zenéje (Nyíregyháza 1987)

Halmos István-Lányi Ágoston-Pesovár Ernő:

Vasmegye tánc- és zenei hagyománya (Szombathely 1988)

Hertea, losif - Almási István:

245 népi táncdallam (Marosvásárhely 1970)

Horváth Károly:

Egy hernyéki parasztember dalkincse (Zalaegerszeg 1980)

Imets Dénes:

Repülj madár, repülj... -Menasági népdalok és népballadák (Csikszereda 1970)

Járdányi Pál:

A kidei magyarság világi zenéje (Kolozsvár 1943)

Magyar népdaltípusok I-II. (Bp. 1961)

Jagamas János:

Magyaró népzenéje (Bukarest 1984)

Jagamas János-Faragó József:

Moldvai csángó népdalok és népballadák (Bukarest 1953)

Romániai magyar népdalok (Bukarest 1974)

Kallós Zoltán:

Balladák könyve (Bukarest 1970)

[A budapesti második kiadás: 1974. hanglemez melléklettel!]

Gyimesvölgyi keservesek in: Néprajzi Közlemények V/1 ( 1960),3. old.

Új guzsalyam mellett [hanglemez melléklettel] (Bukarest 1974)

Kallós Zoltán - Martin György

Tegnap a Gyimesben jártam... Szerk: Domokos Mária (Bp. 1989)

Kerényi György:

Szép magyar dalok (Bp. 1946) Népies dalok (Bp. 1961)

Jeles napok dalai (Bp. 1963)

Magyar énekes népszokások (Bp. 1982)

Kerényi György - Rajeczky Benjamin:

Énekes ábécé (Bp. 1942)

Király Ernő:

Gyöngykaláris I-IV (Novi Sad 1972)

Kiss Áron:

Magyar gyermekjáték-gyűjtemény (Bp. 1891) [Reprint: Bp. 1984]

Kiss lajos:

Lakodalmas dalok (Bp: 1964)

Horgosi népdalok (Zenta 1974)

Gombos és Doroszló népzenéje (Újvidék 1982)

Lőrincréve népzenéje. Karsai Zsigmond dalai (Bp. 1982)

Kiss Lajos - Bodor Anikó:

Az aldunai székelyek népdalai (Újvidék 1984)

A szalvóniai szigetmagyarság népdalai I. (Újvidék 1990)

Király Ernő:

Magyar népdalok (Novi Sad 1962)

51 magyar népdal (Novi Sad 1966)

52 magyar népdal (Novi Sad 1966)

Kodály Zoltán:

Mátyusföldi gyűjtés in: Ethnographia 16 (Bp. 1905), 300. old.

A magyar népzene [Apéldatárt összeállította Vargyas Lajos] (Bp. 1937)

Iskolai Énekgyűjtemény I-II. ( 1943-44)

Visszatekintés I-III.- Szerk: Bónis Ferenc (Bp. 1974-1989)

Kodály Zoltán - Gyulay Ágost:

Arany János népdalgyűjteménye (Bp. 1952)

Kusztos Piroska - Csortán Márton:

Szovátai zöld erdőben - Szovátai népdalok (Matnsvásárbely 1971)

Kriza János:

Vadrózsák - Székely népköltési gyűjtemény (Kolozsvár 1863) [Reprint: Bp. 1987]

Lajtha László - Molnár Imre:

Játékország (Bp. 1929)

Lajtha László:

Újra megtalált magyar népdaltípus in: Emlékkönyv Kodály Zoltán hatvanadik születésnapjára. Szerk: Gunda Béla (Bp. 1943), 219. old.

Széki gyűjtés (Bp. 1954)

Szépkenyerűszentmártoni gyűjtés (Bp. 1954)

Kőrispataki gyűjtés (Bp. 1955)

Sopronmegyei virrasztó énekek (Bp. 1956)

Dunántúli táncok és dallamok I. (Bp. 1962)

Instrumental Music from Western Hungary [Sárosi Bálint gondozásában] (Bp. 1988)

Lajos Árpád:

Borsodi népdalok (Miskolc 1955)

Este a fonóban. Borsodi népszokások (Bp. 1974)

Lampert Vera:

Bartók népdalfeldolgozásainak forrásjegyzéke- magyar, szlovák, román, rutén, szerb és arab népdalok és táncok (Bp. 1980)

Lázár Katalin:

Tápiómenti népdalok in: Tápiómente néprajza. Szerk: Ikvai Sándor (Szentendre 1985)

Bagi népdalok in: Bag - Néprajzi tanulmányok IL (Aszód 1988)

Lükő Gábor:

Kossutb Lajos azt izente (Kolozsvár 1943)

Maczkó Mária - Rónai Lajos:

Rózsát ültettem a gyalogútra... - Galga menti népdalok (Aszód 1990)

Manga János:

Nótafa - Magyar népdalgyűjtemény (Bratislava 1935)

Aratószokások, aratóénekek in: Népi kultúra - népi társadalom. Szerk: Kósa László (Bp. 1977), 241. old.

Martin György:

Magyar tánctípusok és táncdialektusok [Zenei példatárral] (Bp: é.n.)

Mathia Károly:

Negyvennyolcas dallamok (Bp. 1948)

Mátray Gábor:

Magyar Népdalok Egyetemes Gyűjteménye I. kötet 1. füzet (Buda 1852)

Molnár István:

Pusztafalutól Karcsáig-Abaújmegyei táncok és dalok. Öszeállította: Sz. Szentpál Olga, zeneanyag: Kiss Lajos (Bp. 1953)

Nagy Miklós:

Szállj el fecskemadár Hevesen keresztül... - 101 ballada és balladaszerű dal Eger környékéről (Eger é. n.)

Egy bükkszéki palóc asszony népdalai (Bp. - Eger 1987)

Nagy Zoltán:

Nógrádi balladák (Salgótarján 1977)

Ködellik a Mátra - Palóc népdalok és balladák (Salgótarján 1993)

Nemcsik Pál:

A szülőföld dalai (Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1983)

Nyék Sándor:

Daloló Balaton I-II. - 88 Balaton vidéki népdal (Bp. 1976)

Balatoni népdalok (Veszprém 1982)

Olsvai Imre - Könczöl Ferenc:

88 Tolna megyei népdal (Szekszárd 1974)

Olsvai Imre - Várnai Ferenc:

Dráva szélén lakom - Hetvenhét ormánsági népdal (Bp. 1982)

Széles víz a Duna 1989.

Paksa Katalin:

A szögedi nemzet zenéje in: Bálint Sándor: A szögedi nemzet 111. (Szeged 1978-79) - Móra Ferenc Múzeum Évkönyve II.

Régi baranyai népdalok (Pécs 1988)

Magyar népzenekutatás a 19. században [Függelékben: Válogatás a 19. századi gyűjtemények dalaiból] (Bp. 1988)

A magyar népdal díszítése (Bp. 1993)

Pászti Miklós:

Dunántúli pásztornóták (Bp: é. n.)

Pávai István:

Az erdélyi és a moldvai magyarság népi tánczenéje (Bp. 1993)

Pesovár Ferenc:

Béres vagyok, béres - Fejér megyei népzene (Székesfehérvár 1982)

A juhait kereső pásztor - Fejér megyei néptáncok (Székesfehérvár 1983) - [mindkét könyvhöz utólagosan kazetta melléklet is készült]

Pozsony Ferenc:

Álomvíz martján - Fekete-ügy vidéki magyar népballadák (Bukarest 1984)

Rácz Ilona:

Bartók Béla Csík megyei pentaton gyűjtése 1907-ben in: Népzene és zenetörténet L Szerk: Vargyas Lajos (Bp. 1972)

Ráduly János:

Kibédi népballadák (Bukarest 1975)

Rossa Ernő:

Kossuth nóták (Bp. 1952)

Sebestyén Ádcím:

Népdalcsokor Bukovinai, andrásfalvi népdalok (Bp. Szekszárd 1976)

Seprődi János:

Válogatott zenei írásai és népzenei gyűjtése. Szerk: AlmBsi István, Benkő András, Lakatos István (Bukarest 1974)

Seres András:

Barcasági magyar népköltészet és népszokások (Bukarest 1984)

Szántó Ferenc:

Palóc lakodalom - Falusi képeskönyvek I. (Bp. 1942)

SZÁZAS SOROZAT (Magyar Kórus ill. Zeneműkiadó)

100 népi játékdal. Szerk: Kerényi György (Bp. 1944)

101 magyar népdal. Szerk: Bárdos Lajos (Bp. 1929)

Madárka - 102 magyar népdal. Szerk: Kerényi György (Bp. 1935)

103 magyar népdal. Szerk: Péczely Attila (Bp. 1937)

104 magyar katonadal. Szerk: Mathia Károly (Bp. 1942)

Dunántúli daloskönyv- 107 magyar népdal. Szerk: Péczely (Bp. 1947)

108 délvidéki népdal. Szerk: Kiss Lajos (Bp. 1943)

111 népi táncdal. Szerk: Lajtha - Rajeczky - Gönyei (Bp. 1949) [Az átdolgozott kiadást szerkesztette: Martin György (Bp. 1975)]

Tiszán innen Dunán túl - 150 magyar népdal. Szerk: Borsy István ­Rossa Ernö (Bp. 1951 )

Szegő Júlia - Sebestyén Dobó Klára:

Kötöttem bokrétát - 150 népdal (Bukarest 1958)

Szegő Júlia - Rajeczky Benjamin - Tari Lujza:

Ismeretlen moldvai nótafák (Bp. 1988)

Szendrei Janka - Dobszay László - Rajeczky Benjamin:

XVI-XVII. századi dallamaink a népi emlékezetben I-II. (Bp. 1979)

Szendrey Zsigmond - Kodály Zoltán:

Nagyszalontai gyűjtés - Magyar Népköltési Gyűjtemény XIV. (Bp. 1924)

Szenik - Almási - Zsizsmann:

A lapádi erdő alatt - 58 magyarlapádi népdal (Bukarest 1957)

Timár Sándor - Sebő Ferenc:

Domaházi népdalok in: Síppal Dobbal. A Sebő Együttes tájékoztatója (Bp. 1977), 6. sz. 9. old

Sebő Ferenc:

Lőrincrévi táncok in: Síppal Dobbal A Sebő Együttes tájékoztatója (Bp. 1977), 6.sz. 65. old.

Színi Károly:

A magyar nép dalai és dallamai (Bp. 1865)

Szomjas-Schiffert György-Csenki Imre:

Népdalok a magyar történelemben (Bp. 1984)

Népdal - népzene in: Kecel története és néprajza. Szerk: Bárth János (Kecel 1984)

Sztareczky Zoltán:

Kékedi népdalok (Miskolc 1959)

Takács András - Fügedi János:

Gömöri népi táncok (Bratislava 1992)

Tary László:

Heves megyei népdalok (Eger 1959)

Tóth Ferenc:

Topolya és környéke népballadái (Újvidék 1981)

Újváry Zoltán:

Gömöri népdalok és népballadák (Miskolc 1977)

Vajda József:

Hallottad-e hírét Zalaegerszegnek - 333 zalai népdal (Zalaegerszeg 1978)

Vankóné Dudás Juli:

Falum, Galgamácsa 2. bőv. kiadás (Szentendre 1983)

Vargyas Lajos:

Áj falu zenei élete (Bp. 1941).

Áj falu zenei anyaga I-III. (Bp. 1961-63)

Régi népdalok Kiskunhalasról (Bp. 1954)

A magyar népballada és Európa I-II. (Bp. 1976)

Balladáskönyv (Bp. 1979)

A magyarság népzenéje (Bp. 1981)

Várnay Ferenc:

Csele vize elfolyik a Dunába - félszáz szebényi népdal (Véménd 1974)

Mohácsi népdalok Schneider Lajos gyűjtéséből (Mohács 1971)

Kicsi madár, jaj be fenn jársz - Gyurka Mihályné, Simon Ferenc Józsefné, Demse Dávidné dalaiból (Egyházaskozár, Nagyhajmás, Sásd 1973)

Kinyílott a tulipán - 20 népdalcsokor (Pécs 1976)

Erre alá a Baranya szélén - 50 népdal Berze Nagy János gyűjtéséből (Pécs 1979)

A mohácsi malomgátba reng a nád (Pécs 1981)

Hadikfalvi székely népdalok (Pécs 1983)

Szentlőrincen kiöntött a kanális (Szentlőrinc 1989)

Nagyhetény, de be van kerítve - 70 hosszúhetényi népdal (Pécs 1991 )

Vas János:

Farkas István osztopáni pásztor [A kottapéldákat lejegyezte: Lantos Iván] in: Sfppal dobbal. A Sebő Együttes tájékoztatója (Bp. 1977), 6. sz. 56. old.

Veress Sándor:

Moldvai gyűjtés. Szerk: Berlász Melinda és Szalay Olga (Bp. 1989)

Vígh Rudolf:

Népek dalai (Bp. 1947)

Cigány népdalok Bartók Béla és Kodály Zoltán gyűjtéséből in: Nípzene és zenetörténet Il. Szerk: Vargyas Lajos (Bp.1974), 149. old.

Vikár Béla:

Somogymegye népköltése ( Bp. 1905)

VIRÁGOS SOROZAT (Zeneműkiadó)

Rozmaring - 91 magyar népdal. Szerk: Kiss Lajos (Bp. 1952)

Gyöngyvirág - 92 magyar népdal. Szerk: Bárdos Lajos (Bp. 1952)

Viola - 93 magyar népdal. Szerk: Halász - Hajdu (Bp. 1953 )

Rózsa - 94 magyar népdal. Szerk: Péczely Attila (Bp. 1953)

Tulipán - 95 magyar népdal. Szerk: Ádám Jenő (Bp. 1953)

Rezeda - 96 csángómagyar népdal Szerk: Domokos Pál Péter (Bp. 1953)

Muskátli - 97 magyar népdal. Szerk: Deák B. Gy. (Bp. 1954)

Nefelejcs - 98 magyar népdal. Szerk: Mathia Károly (Bp. 1954)

Bazsarózsa - 99 cigány népdal. Szerk: Csenki Imre - Pászti Miklós (Bp. 1955)

Százszorszép - 100 magyar népdal. Szerk: Kodály Z. - Bárdos L. (Bp. 1957)

Szép a buszár- Katonadalok gyűjteménye. Szerk: Borsy István -Rossa Ernő (Bp. 1954)

Volly István:

A visszatért népdal (Bp. 1940)

Ütik a rézdobot (Bp. 1947)

Szól a figemadár (Nyíregyháza 1957)